FAQ

DI Dr. Tanja Sovic

Bild DI Dr. Tanja Sovic - Fachgruppenleiterin Patent-und Lizenzmanagement, Technology Offers

© Foto Weinwurm

DI Heinz Gödl

Bild DI Heinz Gödl -  Fachgruppe Patent- und Lizenzmanagement -   Erfindungsmeldungen, Patentverwertung  (Elektrotechnik, Informatik)

© Foto Weinwurm

Erfindungsmeldungen, Patentverwertung
(Elektrotechnik, Informatik)

Tel.: +43 1 58801-41536
Fax: +43 1 58801-415980 
E-Mail Heinz Gödl  

DI Karin Hofmann

Bild DI Karin Hofmann -  Fachgruppe Patent- und Lizenzmanagement -    - Erfindungsmeldungen, Patentverwertung (Maschinenbau, Bauwesen, Physik)

© Foto Weinwurm

Erfindungsmeldungen, Patentverwertung
(Maschinenbau, Bauwesen, Physik)

Tel.: +43 1 58801-415241
Fax: +43 1 58801-415980 
E-Mail Karin Hofmann 

Mag. Dr. Angelika Valenta

Bild  Mag. Dr. Angelika Valenta - Fachgruppe Patent- und Lizenzmanagement  -  Erfindungsmeldungen, Patentverwertung  (Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik)

© Foto Weinwurm

Erfindungsmeldungen, Patentverwertung 
(Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik) 

Tel.: +43 1 58801-41538    
Fax +43 1 58801 415980
E-Mail Angelika Valenta  

DI Dr. Hildegard Sieberth

Bild DI Dr. Hildegard Sieberth - Fachgruppe Patent- und Lizenzmanagement - Erfindungsmeldungen, Patentverwertung (Chemie, Verfahrenstechnik)

© Foto Weinwurm

Erfindungsmeldungen, Patentverwertung
(Chemie, Verfahrenstechnik)    

Tel. +43 1 58801-415243 
Fax +43 1 58801 415980  
E-Mail Hildegard Sieberth

DI Daniel Rottenberg

Bild DI Daniel Rottenberg - Fachgruppe Patent- und Lizenzmanagement -  Erfindungsmeldungen, Patentverwertung (Bauwesen, Maschinenbau, Physik)

© Privat

Erfindungsmeldungen, Patentverwertung 
(Bauwesen, Maschinenbau, Physik)

Tel.: +43 1 58801-415246 
Fax:  +43 1 58801-415980
E-Mail Daniel Rottenberg